logo UAM

REGULAMIN BHP

Przepisy BHP obowiązujące w Lboratorium Eksperymentu Fizycznego


W przypadku nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa podczas pracy w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego mogą wystąpić między innymi następujące zagrożenia zdrowia i życia:

porażenie elektryczne, uszkodzenie wzroku promieniowaniem, zatrucie drogą pokarmową, oparzenie odczynnikami chemicznymi, zranienie w wypadku eksplozji lub implozji aparatury, zagrożenie pożarowe itd.


W związku z powyższym Studenci przebywający na terenie Laboratorium Eksperymentu Fizycznego zobowiązani są do przestrzegania następujących ustaleń:

  1. W salach dydaktycznych i innych pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia laboratoryjne, nie wolno spożywać pokarmów, napojów oraz palić tytoniu. Wierzchnią odzież (bagaże, plecaki…) należy pozostawić w szatni.
  2. W trakcie zajęć student powinien przebywać przy swoim stanowisku pomiarowym i stosować się do poleceń prowadzącego dane doświadczenie. W razie potrzeby opuszczenia stanowiska, należy uprzednio powiadomić prowadzącego.
  3. Włączanie urządzeń pomiarowych i zestawionych obwodów elektrycznych do źródeł zasilania może być dokonywane jedynie za zgoda prowadzącego i tylko w jego obecności.
  4. Podczas pracy z obwodami elektrycznymi należy zachować szczególną ostrożność. Samodzielne modyfikowanie lub naprawiane aparatury jest surowo zabronione.
  5. Nie wolno patrzeć bezpośrednio w wiązkę promieniowania laserowego lub mikrofalowego, wkładać rąk w pole magnetyczne. Należy unikać zbędnego narażania się na promieniowanie rozproszone i odbite.
  6. W przypadku podejrzeń nieprawidłowego działania aparatury, np. nadmiernej emisji ciepła, wzrostu poziomu hałasu, zalania aparatury elektrycznej płynami itp., należy niezwłocznie zawiadomić prowadzącego oraz laboranta.
  7. W przypadku wątpliwości i uwag dotyczących bezpieczeństwa pracy należy wyjaśnić je z prowadzącym.
  8. Należy ściśle przestrzegać instrukcji przeciwpożarowej.
  9. W przypadku naruszenia przepisów BHP Laboratorium Eksperymentu Fizycznego, w stosunku do osób winnych zaniedbań będą wyciągane konsekwencje, aż do usunięcia z pracowni włącznie.
  10. Przed zakończeniem zajęć należy doprowadzić stanowisko pracy do pierwotnego stanu.

 


Wszyscy studenci odbywający zajęcia w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego potwierdzają własnym podpisem przyjęcie do wiadomości powyższych postanowień.