logo UAM

 

 

REGULAMIN LEF

Regulamin Laboratorium Eksperymentu Fizycznego


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Celem Laboratorium Eksperymentu Fizycznego jest wykonanie doświadczeń sprawdzających podstawowe prawa fizyczne oraz praktyczne zapoznanie się z przyrządami, techniką wykonywania pomiarów i analizą danych.

2. Warunkiem przystąpienia do zajęć modułowych w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego dla kierunków Fizyka jest zaliczenie zajęć: Wstępne zajęcia do LEF oraz Programowanie w środowisku LabView.
Warunkiem przystąpienia do zajęć modułowych w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego dla kierunków: Biofizyka Molekularna, Optyka Okularowa, Fizyka Medyczna i Technologie Komputerowe jest zaliczenie zajęć: Przygotowanie do opracowania wyników pomiarów.

a) W ramach 30 godzin zajęć modułowych w PPEF (Fizyka I rok i Optyka Okularowa I rok) przewidzianych jest 6 godzin Pracowni Zerowej. Technologie Komputerowe - w ramach 15 godzin zajęć modułowych w PPEF mają 3 godziny Pracowni Zerowej.

3. Doświadczenia są podzielone na działy: 1) mechanika, 2) elektryczność i magnetyzm, 3) drgania i fale, 4) optyka geometryczna, 5) optyka fizyczna, 6) termodynamika, 7 ) fizyka kwantowa.

Pełny wykaz doświadczeń zamieszczony jest w zakładce Laboratorium Klasyczne.

4. Każde doświadczenie ma własne stanowisko pomiarowe na którym znajdują się niezbędne przyrządy, za wyjątkiem drobnych (np. suwmiarka), pobieranych od laboranta (pok. 4) zgodnie z wykazem w opisie doświadczenia.

5. Przyrządy elektryczne można włączyć do źródła prądu po uzyskaniu zgody osoby prowadzącej zajęcia i tylko w jej obecności!

6. Za uszkodzenia przyrządów powstałe z winy studenta ponosi on pełną odpowiedzialność materialną.

7. Do pracowni wolno wchodzić tylko w obecności osoby prowadzącej zajęcia.

8. Przed przystąpieniem do zajęć należy:

a) okrycia wierzchnie i bagaże pozostawić w szatni,

b) ostemplować protokół,

c) pobrać przyrządy wskazane w wykazie doświadczeń.


II. PRZYGOTOWANIE I WYKONANIE DOŚWIADCZENIA

1. Do każdego doświadczenia należy przygotować się teoretycznie tzn.:

a) zapoznać się szczegółowo z budową i działaniem stosowanych przyrządów,

b) opanować niezbędne wiadomości dotyczące zjawiska i doświadczenia,

c) przygotować plan doświadczenia.

UWAGA!  Zagadnienia wypisane w wykazie doświadczeń mają charakter orientacyjny. Właściwy temat należy opracować samodzielnie w oparciu o zalecane podręczniki.

2. Stan przygotowania do zajęć sprawdza osoba prowadząca zajęcia. Student nie spełniający warunków przedstawionych w pp. II.1. nie może wykonywać doświadczenia i jednocześnie otrzymuje ocenę niedostateczną.

3. Protokół do kazdego doświadczenia należy pisać na arkuszach formatu A4. Obowiązkowe jest również prowadzenie dziennika pomiarów, który ma charakter osobistych notatek.

4. Protokół opracowuje się w trzech etapach:

etap I. Przed rozpoczęciem zajęć należy zamieścić w protokole:

a) tytuł, wybrany przez siebie cel doświadczenia oraz przewidywane rezultaty,

b) omówienie sposobu wykonania pomiarów i schematy połączeń,

c) sposób opracowania i analizy wyników.

etap II. W czasie wykonywania doświadczenia należy zapisywać:

a) wyniki pomiarów próbnych,

b) obliczenia i uwagi dotyczące planowania pomiarów końcowych,

c) wyniki pomiarów końcowych.

UWAGA! Należy notować bezpośrednie odczyty z przyrządów i ich niepewności systematyczne. Wyniki ująć w tabele.

etap III. Po wykonaniu doświadczenia opracowane wyniki powinny zawierać:

a) obliczenia wyznaczonych wielkości,

b) obliczenia niepewności pomiarowych,

c) wykresy i graficzną analizę niepewności,

d) fizyczną analizę wyników i ich interpretację opartą o wnioskowanie statystyczne i dyskusję zgodności wyników,

e) analizę źródeł niepewności,

f) wnioski końcowe.

5. Przed opuszczeniem pracowni należy wpisać wyniki pomiarów do protokołu i uzyskać ich potwierdzenie przez podpis osoby prowadzącej zajęcia. Następnie należy zapoznać się z urządzeniami na stanowisku pomiarowym doświadczenia wyznaczonego na kolejne zajęcia.

6. Zestaw przyrządów można rozmontować dopiero po zatwierdzeniu wyników. Rozłączanie obwodów elektrycznych rozpocząć należy od wyłączenia źródła prądu! Na zakończenie zajęć należy uporządkować stanowisko pomiarowe.

III. ZALICZENIA

1. Na ocenę z doświadczenia składają się trzy elementy w określonym wymiarze:

a) Przygotowanie (zarówno teoretyczne jak i wstęp protokołu) to 30% oceny,

b) wykonanie doświadczenia to 40% oceny,

c) raport z uwzględnieniem terminowości oddania to 30% oceny. Obowiązkiem studenta jest powoływanie się na źródła informacji i to stanowi część poprawności wykonania protokołu.

2. Praca na zajęciach oceniana jest przez osobę prowadzącą zajęcia. Przy ocenianiu poszczególnych doświadczeń bierze się pod uwagę:

a) przygotowanie do zajęć,

b) pracę na stanowisku pomiarowym,

c) sposób i terminowość opracowania wyników.

Protokół (raport) z wykonanego doświadczenia należy oddać prowadzącemu  przed przystąpieniem do następnych zajęć.

3. Protokół oceniony niedostatecznie zostaje studentowi zwrócony. Protokół należy poprawić według wskazówek osoby prowadzącej zajęcia i oddać najpóźniej po tygodniu od daty zwrotu. Warunkiem zaliczenia doświadczenia jest uzyskanie oceny co najmniej dostatecznej za poprawiony protokół, w przeciwnym wypadku doświadczenie nie będzie zaliczone.

4. Jeżeli protokół zostanie oddany z opóźnieniem (maksymalnie jednotygodniowym), student traci prawo do poprawienia protokołu. Warunkiem zaliczenia doświadczenia jest wówczas otrzymanie co najmniej oceny dostatecznej za opóźniony protokół, w przeciwnym wypadku doświadczenie nie będzie zaliczone.

5. Podstawą do niezaliczenia doświadczenia jest:

a) nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach (pp. III.5.),

b) nieprzygotowanie studenta do zajęć (pp.II.2.),

c) większe niż jednotygodniowe opóźnienie w oddaniu protokołu zwróconego do poprawy.

6. Nieobecności spowodowane przyczynami obiektywnymi należy usprawiedliwić u osoby prowadzącej zajęcia w czasie pierwszych zajęć po nieobecności, w przeciwnym wypadku usprawiedliwienie nie będzie uwzględnione. Zaległe doświadczenia muszą być wykonane i zaliczone w godzinach przewidzianych w planie zajęć Laboratorium Eksperymentu Fizycznego. Nie przewiduje się odrabiania zajęć w sesji poprawkowej.

Warunkiem zaliczenia zajęć w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego w semestrze w którym odbywa się 30 godzin zajęć, jest zaliczenie co najmniej 7 doświadczeń na 8 wymaganych. Natomiast w semestrze w którym odbywa się 15 godzin zajęć, w arunkiem zaliczenia jest pozytywna ocena ze wszystkich 4 wymaganych doświadczeń.

UWAGA!   Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

7. Jeżeli, pomimo wykonania przez studenta minimalnej liczby doświadczeń, średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

8. Na semestralną ocenę z zajęć w Laboratorium Eksperymentu Fizycznego składają się oceny ze wszystkich doświadczeń wykonanych w danym semestrze.

9. Oceną końcową z danego modułu jest średnia arytmetyczna ocen z poszczególnych doświadczeń z uwzględnieniem uwagi pod punktem 6.
I tak: 3,0 - 3,2 dostatecznie, 3,3 - 3,7 dostatecznie plus, 3,8 - 4,2 dobrze, 4,3 - 4,7 dobrze plus, 4,8 - 5,0 bardzo dobrze.

ZALICZENIA KOŃCOWE  

 • FIZYKA I ROK

  1. W pierwszym semestrze studiów wykonuje się doświadczenia z Mechaniki: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu. Wykonywanie doświadczeń modułowych poprzedzone jest zajęciami z Pracowni Zerowej.
  2. W drugim semestrze studiów wykonuje się doświadczenia z Elektryczności i Magnetyzmu: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu.

  3. W działach Mechanika i Elektryczność i Magnetyzm można nie zaliczyć jednego doświadczenia: albo w Laboratorium Klasycznym, albo w Filami (z zastrzeżeniem że doświadczenie z samodzielnym oprogramowaniem musi być zaliczone).

  4. Jeżeli pomimo wykonania przez studenta minimalnej liczby doświadczeń średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 • FIZYKA II ROK

  1. W trzecim semestrze studiów wykonuje się doświadczenia z Drgań i Fal: 4 w Laboratorium Klasycznym i 4 w Filami z programowaniem w środowisku LabView
   oraz z Termodynamiki: 8 doświadczeń w Laboratorium Klasycznym.

  2. W czwartym semestrze studiów wykonuje się 5 Doświadczeń z Fizyki Kwantowej oraz 8 z Optyki w Laboratorium Klasycznym: 4 z Optyki Geometrycznej i 4 z Optyki Fizycznej.

  3. W dziale w którym przewidziano 4 doświadczenia zaliczone muszą być wszystkie. 
   W dziale w którym przewidziane jest 8 doświadczeń należy zaliczyć minimum 7 z nich.

  4. Jeżeli pomimo wykonania przez studenta minimalnej liczby doświadczeń średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA I ROK

  1. W pierwszym semestrze studiów studentów obowiązuje 30 h Wstepu do pracowni fizycznej: 15 h Pracowni Zerowej i 15 h Wstępne zajęcia do LEF, którego zaliczenie jest warunkiem do przystapienia do doświadczeń modułowych w drugim semestrze.

  2. W drugim semestrze studiów, w ramach Pracowni Fizycznej 1, wykonuje się doświadczenia z Mechaniki: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu.

  3. W dziale Mechanika można nie zaliczyć jednego doświadczenia: albo w Laboratorium Klasycznym, albo w Filami (z zastrzeżeniem że doświadczenie z samodzielnym oprogramowaniem musi być zaliczone).

  4. Jeżeli pomimo wykonania przez studenta minimalnej liczby doświadczeń, średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 • BIOFIZYKA MOLEKULARNA II ROK

  1. W trzecim semestrze studiów, w ramach Proacowni Fizycznej 2, wykonuje się doświadczenia z Elektryczności i Magnetyzmu: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu.
  2. W dziale Elektryczność i Magnetyzm można nie zaliczyć jednego doświadczenia: albo w Laboratorium Klasycznym, albo w Filami (z zastrzeżeniem że doświadczenie z samodzielnym oprogramowaniem musi być zaliczone).
  3. W czwartym semestrze studiów, w ramach Pracowni Fizycznej 3, wykonuje się doświadczenia z Termodynamiki oraz Drgań i Fal.

 • OPTYKA OKULAROWA I ROK  

  1. W pierwszym semestrze studiów studentów obowiązuje 15 h Wstepu do pracowni fizycznej ( Wstępne zajęcia do LEF), którego zaliczenie jest warunkiem do przystapienia do doświadczeń modułowych w drugim semestrze.
  2. W pierwszym semestrze studiów wykonuje się 8 doświadczeń w Laboratorium Klasycznym: 4 z Mechaniki i 4 z Optyki Geometrycznej. Wykonywanie doświadczeń modułowych poprzedzone jest zajęciami z Pracowni Zerowej.
  3. W drugim semestrze studiów wykonuje się 8 doświadczeń w Laboratorium Klasycznym: 4 z Elektryczności i Magnetyzmu i 4 z Optyki Fizycznej.
  4. W semestrze należy zaliczyć minimum 7 doświadczeń.
  5. Jeżeli pomimo zaliczenia przez studenta minimalnej liczby doświadczeń średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 • FIZYKA MEDYCZNA I ROK

  1. W pierwszym semestrze studiów studentów obowiązuje 30 h Wstepu do pracowni fizycznej: 15 h Pracowni Zerowej i 15 h Wstępne zajęcia do LEF, którego zaliczenie jest warunkiem do przystapienia do doświadczeń modułowych w drugim semestrze.

  2. W drugim semestrze studiów wykonuje się doświadczenia:
   a) z Mechaniki: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu.
   b) z Elektryczności i Magnetyzmu: 4 w Laboratorium Klasycznym i 3 w Filami z programowaniem w środowisku LabView, z czego 1 wymagające stworzenia własnego programu.

  3. W działach Mechanika i Elektryczność i Magnetyzm można nie zaliczyć jednego doświadczenia: albo w Laboratorium Klasycznym, albo w Filami (z zastrzeżeniem że doświadczenie z samodzielnym oprogramowaniem musi być zaliczone).

  4. Jeżeli pomimo wykonania przez studenta minimalnej liczby doświadczeń średnia ocena z działu jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta w danym dziale.

  UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 •  TECHNOLOGIE KOMPUTEROWE I ROK

  1. W pierwszym semestrze studiów studentów obowiązuje 15 h Wstepu do pracowni fizycznej (Statystyka laboratoryjna - Wstępne zajęcia do LEF), którego zaliczenie jest warunkiem do przystapienia do doświadczeń modułowych w drugim semestrze.
  2. W pierwszym semestrze studiów wykonuje się w Laboratorium Klasycznym 4 doświadczenia z Mechaniki poprzedzone 3 godzinami zajęć z metod opracowywania wyników pomiarów. Wykonywanie doświadczeń modułowych poprzedzone jest zajęciami z Pracowni Zerowej.
  3. W drugim semestrze studiów wykonuje się w Filami 4 doświadczenia z Elektryczności i Magnetyzmu.
  4. Z każdego działu należy zaliczyć WSZYSTKIE doświadczenia

  UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną.

 •  ASTRONOMIA II ROK

  1. W czwartym semestrze studiów wykonuje się 12 doświadczeń w Laboratorium Klasycznym.
  2. Warunkiem otrzymania zaliczenia z Laboratorium Eksperymentu Fizycznego jest zaliczenie co najmniej 10 doświadczeń.
  3. Jeżeli pomimo zaliczenia przez studenta minimalnej liczby doświadczeń, średnia ocena końcowa z 12 doświadczeń jest mniejsza od 3, studenta obowiązuje kolokwium zaliczeniowe. Kolokwium polega na wykonaniu (w całości), w obecności komisji egzaminacyjnej, doświadczenia wybranego losowo spośród doświadczeń wykonanych przez studenta.

 UWAGA!  Doświadczenia nie zaliczone są wliczane do średniej z oceną niedostateczną

 • CHEMIA I ROK

  1. Zapisy do grup laboratoryjnych studentów Chemii następują w pierwszym tygodniu roku akademickiego. Termin i miejsce na Wydziale Fizyki ogłasza Dziekanat.
  2. W semestrze studenci Chemii odbywają 10 spotkań w PPEF, trwających po trzy godziny lekcyjne. Pierwsze spotkanie to wykład wprowadzający, następne dwa są ćwiczeniami wstępnymi.
  3. Pierwsze doświadczenie według harmonogramu studenci wykonują na czwartym spotkaniu. Potem kolejne dwa.
  4. Na siódmym spotkaniu następuje wymiana prowadzących i ma ono charakter wprowadzający do kolejnych trzech doświadczeń.
  5. Warunkiem zaliczenia zajęć w PPEF jest pozytywna ocena ze wszystkich sześciu doświadczeń wykonywanych według harmonogramu.
 • BIOLOGIA I ROK

  1. W semestrze wykonuje się 4 doświadczenia w Laboratorium Klasycznym poprzedzone 3 godzinami zajęć z metod opracowywania wyników pomiarów
  2. Warunkiem otrzymania zaliczenia z Laboratorium Eksperymentu Fizycznego jest zaliczenie wszystkich 4 doświadczeń.