logo UAM

LABORATORIUM KLASYCZNE

 

Materiały dydaktyczne Pliki do pobrania

linkProgram do obliczeń statystycznych SimpleStat®

ico site_exe

linkSchemat protokołu

Raport 1 pdf

Raport 2 pdf


Katalog doświadczeń wykonywanych w Laboratorium Klasycznym LEF

 

F100. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI ZA POMOCĄ PIKNOMETRU.

Zagadnienia: wagi analityczne; gęstość i ciężar właściwy; prawo Archimedesa.

Pobrać: piknometr, badane ciała, menzurka, suszarka.

F101. WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO CIECZY METODĄ OSTYGANIA NEWTONA.

Zagadnienia: ciepło właściwe; kalorymetria.

Pobrać: stoper, szczypce.

*F102. WYZNACZANIE TEMPERATUROWEJ ZALEŻNOŚCI WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY ZA POMOCĄ WISKOZYMETRU ROTACYJNEGO.

Zagadnienia: definicja współczynnika lepkości; prawo Stokesa; metody pomiaru współczynnika lepkości; atomowo -drobinowa teoria budowy materii.

*F103. BADANIE ZDERZEŃ SPRĘŻYSTYCH NA TORZE POWIETRZNYM.

Zagadnienia: zasady zachowania pędu i energii; zderzenia sprężyste i niesprężyste.

Pobrać: suwmiarka (duża).

*F104. WYZNACZANIE CIEPŁA WŁAŚCIWEGO POWIETRZA METODĄ KALORYMETRYCZNĄ.

Zagadnienia: kalorymetria; I zasada termodynamiki.

Pobrać: stoper.

*F105. WZORCOWANIE AMPEROMIERZA.

Zagadnienia: prawa przepływu prądu; mierniki elektryczne.

F106. POMIAR SIŁ ŻYROSKOPOWYCH I WYZNACZANIE MOMENTU BEZWŁADNOŚCI.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; ruch precesyjny.

Pobrać: mikromierz, suwmiarka (duża), stoper.

F107. POMIAR ŁADUNKU KONDENSATORA METODĄ GRAFICZNEGO CAŁKOWANIA.

Zagadnienia: wyprowadzenie wzoru na krzywą rozładowania kondensatora; kondensatory; pole elektrostatyczne.

Pobrać: stoper.

F108. POMIAR OPORU AERODYNAMICZNEGO CIAŁ O RÓŻNYCH KSZTAŁTACH.

Zagadnienia: aerodynamika.

Pobrać: stoper, suwmiarka, odważniki.

F109. BADANIE DRGAŃ WAHADEŁ SPRZĘŻONYCH.

Zagadnienia: ruch harmoniczny prosty i wymuszony; dynamika bryły sztywnej.

Pobrać: stoper, suwmiarka.

F110. SPRAWDZANIE RÓWNANIA RUCHU OBROTOWEGO BRYŁY SZTYWNEJ.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; twierdzenie o momentach bezwładności.


*F200. POMIAR POJEMNOŚCI ELEKTRYCZNEJ I WZGLĘDNEJ PRZENIKALNOŚCI ELEKTRYCZNEJ.

Zagadnienia: własności elektryczne materii; kondensatory; pole elektrostatyczne.

Pobrać: suwmiarka elektroniczna, szczelinomierz.

F201. POMIAR CZASU TRWANIA ZDERZENIA KUL I WYZNACZANIE PARAMETRÓW DEFORMACJI.

Zagadnienia: zasady zachowania pędu i energii; zderzenia sprężyste i niesprężyste; własności sprężyste ciał stałych.

Pobrać: suwmiarka (duża).

*F202. POMIAR CIEPŁA JOULEA - LENZA.

Zagadnienia: prąd stały; prawa przepływu prądu; kalorymetria.

Pobrać: termometr, stoper.

*F203. BADANIE ZJAWISKA ELEKTROLIZY.

Zagadnienia: prawa przepływu prądu w cieczach; zjawisko elektrolizy.

Pobrać: suszarka, papier ścierny, suwmiarka ,stoper.

F204. BADANIE ZJAWISKA REZONANSU MECHANICZNEGO.

Zagadnienia: ruch harmoniczny prosty, tłumiony i wymuszony; dynamika bryły sztywnej.

Pobrać: stoper, suwmiarka.

*F205. WYZNACZNIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZEWODNICTWA CIEPLNEGO METALU, SPRAWDZANIE ZASADY PRIGOGINE'A.

Zagadnienia: zasady termodynamiki, bilans entropii, bodźce i przepływy, przewodnictwo cieplne, zasada Prigogine'a.

Pobrać: stoper.

*F206. WYZNACZANIE GĘSTOŚCI CIAŁ STAŁYCH METODĄ HYDROSTATYCZNĄ.

Zagadnienia: wagi analityczne; gęstość i ciężar właściwy; prawo Archimedesa.

Pobrać: badane ciała, mikromierz, suszarka, menzurka, termometr.

*F207. POMIAR PRĘDKOŚCI BIEŻĄCEJ FALI AKUSTYCZNEJ METODĄ KRZYWYCH LISSAJOUS.

Zagadnienia: drgania akustyczne; równanie fali; szmer, ton, dźwięk; zjawisko interferencji i dyfrakcji; ruch harmoniczny prosty; krzywe Lissajous.

*F208. BADANIE DRGAŃ RELAKSACYJNYCH I WYZNACZANIE POJEMNOŚCI KONDENSATORA.
Zagadnienia: równanie krzywej ładowania i rozładowania kondensatora; łączenie oporników i kondensatorów.

Pobrać: stoper.

F209. BADANIE RUCHU PRECESYJNEGO ŻYROSKOPU.

Zagadnienia: dynamika bryły sztywnej; prawo zachowania momentu pędu; ruch precesyjny.

Pobrać: stoper, suwmiarka (duża), mikromierz (duży).

F210. WYZNACZANIE MODUŁU SZTYWNOŚCI DRUTU METODĄ DYNAMICZNĄ.

Zagadnienia: własności sprężyste ciał stałych; dynamika bryły sztywnej; ruch harmoniczny prosty; twierdzenie o momentach bezwładności.

Pobrać: mikromierz, suwmiarka (duża).

F300. BADANIE EFEKTU HALLA.

Zagadnienia: efekt Halla; siła Lorentza; zależność indukcji magnetycznej wewnątrz elektromagnesu od prądu namagnesowania.

Pobrać: próbki (cienkie warstwy).

F301. BADANIE TEMPERATUROWEJ ZALEŻNOŚCI OPORU PÓŁPRZEWODNIKA.

Zagadnienia: teoria pasmowa ciała stałego.

F302. BADANIE PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO I POMIAR POJEMNOŚCI ZA POMOCĄ OSCYLOSKOPU.

Zagadnienia: prąd przemienny; przesunięcie fazowe w obwodzie RLC; oscyloskop.

F303. POMIAR WSPÓŁCZYNNIKA INDUKCJI WŁASNEJ I POJEMNOŚCI ZA POMOCĄ PRĄDU PRZEMIENNEGO.

Zagadnienia: prąd przemienny; wyprowadzenie wzoru na moduł oporu zespolonego zawierającego opór omowy, indukcję własną i pojemność; moc prądu przemiennego.

*F304. REZONANS MIKROFAL.

Zagadnienia: budowa i działanie generatora Gunna; wytwarzanie i własności mikrofal; technika mikrofalowa.

F305. BADANIE DYFRAKCJI I ABSORPCJI MIKROFAL.

Zagadnienia: budowa i działanie generatora drgań nie tłumionych; wytwarzanie i własności mikrofal; technika mikrofalowa.

F306. BADANIE EFEKTU NASKÓRKOWEGO.

Zagadnienia: własności prądów wysokich częstości; rozchodzenie się fal elektromagnetycznych w ośrodkach materialnych, równania Maxwella.

F307. WYZNACZANIE ZDOLNOŚCI EMISYJNEJ POWIERZCHNI METALU.

Zagadnienia: rozchodzenie się ciepła; promieniowanie.

*F308. BADANIE PĘTLI HISTEREZY MATERIAŁÓW FERROELEKTRYCZNYCH W ZALEŻNOŚCI OD TEMPERATURY.

Zagadnienia: własności elektryczne materii; elektrostatyka; punkt Curie.

F309. POMIAR SKRĘCENIA PŁASZCZYZNY POLARYZACJI ŚWIATŁA W POLU MAGNETYCZNYM I WYZNACZENIE STAŁEJ VERDETA.

Zagadnienia: polaryzacja światła; pole magnetyczne; skręcenie płaszczyzny polaryzacji w polu magnetycznym.

Pobrać: kuweta, menzurka.

F310. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA I DYSPERSJI ŚWIATŁA ZA POMOCĄ REFRAKTOMETRU ABBEGO.

Zagadnienia: optyka geometryczna, dyspersja; refraktometr.

Pobrać: strzykawka, menzurka.

F311. WYZNACZANIE PROMIENIA KRZYWIZNY SOCZEWKI PŁASKO-WYPUKŁEJ METODĄ PIERŚCIENI NEWTONA.

Zagadnienia: optyka geometryczna; soczewki, mikroskop; pierścienie Newtona.

F312. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA W ROZTWORACH METODĄ INTERFERENCYJNĄ.

Zagadnienia: zasada Fermata; zjawisko interferencji; interferometr.

Pobrać: kuwety, strzykawka, menzurki.


F313. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA METODĄ KĄTA NAJMNIEJSZEGO ODCHYLENIA.

Zagadnienia: zasada Fermata; budowa i działanie spektroskopu; optyka geometryczna.

Pobrać: 2 pryzmaty.


F400. BADANIE PĘTLI HISTEREZY MATERIAŁÓW FERROMAGNETYCZNYCH.

Zagadnienia: zjawisko indukcji magnetycznej Faradaya; dipol w polu magnetycznym; własności magnetyczne materii.

F401. REZONANS W OBWODACH RLC.

Zagadnienia: prąd przemienny; drgania elektryczne; zjawisko rezonansu w obwodzie RLC.

F402. BADANIE LAMPY OSCYLOSKOPOWEJ I WYZNACZANIE ŁADUNKU WŁAŚCIWEGO ELEKTRONU .

Zagadnienia: ruch ładunku w polu elektromagnetycznym; lampa oscyloskopowa.

F403. POMIAR DŁUGOŚCI MIKROFAL W WOLNEJ PRZESTRZENI I W FALOWODZIE.

Zagadnienia: budowa i zasada działania generatora drgań nie tłumionych; wytwarzanie i własności mikrofal.

F404. WYZNACZANIE OPORU WEWNĘTRZNEGO I SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ OGNIWA.

Zagadnienia: siła elektromotoryczna ogniwa; prawa przepływu prądu.

F405. BADANIE TRANSFORMATORA.

Zagadnienia: prąd przemienny; transformator, autotransformator; moc prądu przemiennego; przesunięcie fazowe w obwodzie RLC.

F406. POMIAR PRĘDKOŚCI TERMOELEKTRONÓW METODĄ POTENCJAŁU HAMUJĄCEGO.

Zagadnienia: prąd elektryczny w gazach rozrzedzonych; prawa termoemisji; sposoby wyzwalania elektronów z powierzchni ciała stałego; budowa i zasada działania lamp elektronowych.

F407. WYZNACZANIE STĘŻENIA ROZTWORU ZA POMOCĄ SACHARYMETRU (POLARYMETRU).

Zagadnienia: polaryzacja światła, skręcenie płaszczyzny polaryzacji; polaryzator, analizator; budowa i działanie sacharymetru (polarymetru).

Pobrać: kuweta, zlewka, menzurka.

F408. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA ŚWIATŁA ZA POMOCĄ MIKROSKOPU.

Zagadnienia: mikroskop, powiększenie mikroskopu, zdolność rozdzielcza mikroskopu; warunek Abbego; optyka geometryczna.

Pobrać: śruba mikrometryczna, czujnik mikrometryczny.

F409. WYZNACZANIE OGNISKOWYCH SOCZEWEK. BADANIE ABERRACJI SFERYCZNEJ SOCZEWEK.

Zagadnienia: optyka geometryczna; soczewki.

Pobrać: suwmiarka, soczewki.

F410. POMIAR DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ.

Zagadnienia: dyfrakcja i interferencja światła; spójność światła; siatka dyfrakcyjna, zdolność rozdzielcza siatki.

Pobrać: siatka dyfrakcyjna.

*F411. POMIAR PRĘDKOŚCI ŚWIATŁA W POWIETRZU ZA POMOCĄ SYGNAŁU MODULOWANEGO ELEKTRONICZNIE.

Zagadnienia: metody pomiaru prędkości światła; oscyloskop; natura falowa światła.

Pobrać: soczewkę.

 

 

UWAGA: litera F przy numerze ćwiczenia oznacza że realizowane jest ono w Laboratorium Klasycznym

* opis ćwiczenia znajduje się w pokoju nr 4 Pracowni Podstaw Eksperymentu Fizycznego.